Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen
Het Nederlands Centrum voor Plastische Chirurgie (NCPC) beschikt over een (geautomatiseerd) cliëntengegevensbestand. Het gebruik van cliëntengegevens is aan de in de Wet aangegeven regels gebonden. Het Recht op Inzage en het Recht op Afschrift zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de  AVG. In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) zijn uw rechten en plichten als cliënt vastgelegd.

Wat betekent dat voor u?
U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over uw ziekte en de behandeling hiervan of recht op inzage van uw behandelgegevens. Als cliënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken.

Uw rechten
De hulpverlener moet u informeren over:
•    uw ziekte of aandoening;
•    de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
•    andere behandelingsmogelijkheden;
•    de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
•    de medicijnen en eventuele bijwerkingen. 

U heeft recht op inzage in uw behandelgegevens (medisch en verpleegkundig dossier), recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe aanleiding bestaat. Tevens heeft u het recht om schriftelijk een kopie van uw dossier op te vragen.

Uw plichten
•    u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat die een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven;
•    u dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften;
•    u dient respect en begrip te tonen voor uw behandelaar(s) en uw medecliënten; 

Meer informatie kunt u vinden op:
www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/


NCPC levert gegevens aan een aantal registrerende instanties:
•    verzekeraars: bij aanvraag van een individuele vergoeding voor behandeling;
•    IGZ: gevraagde gegevens vanuit de inspectie;

Verstrekken van informatie over uw gegevens
Alleen medewerkers van de NCPC Kliniek Alphen/Kliniek Voorne Putten of haar samenwerkende partners die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens. Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis over uw gegevens willen beschikken, kan dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook wanneer een behandelaar in de NCPC Kliniek Alphen/ Kliniek Voorne Putten gegevens uit een ander ziekenhuis wil opvragen, heeft hij uw toestemming nodig. Voordat informatie over cliënten aan derden wordt verstrekt, moet de cliënt (> 12 jaar) expliciet toestemming geven. Dit kan met het formulier machtiging informatie aan derden, dat verkrijgbaar is bij de receptiebalie.

Voor het verstrekken van onderstaande informatie geldt de volgende procedure voor de medewerkers van de NCPC Kliniek Alphen/ Kliniek Voorne Putten:

•    Bij behandeling:            
Alleen aan contactpersoon die is opgegeven door cliënt.

•    Medische gegevens:        
Uitsluitend verstrekt door behandelend arts, dan wel door behandelaar geautoriseerde verpleegkundige. 

•    Telefonische informatie:    
In principe geen telefonische inlichtingen. Uitzonderingen dienen tot het uiterste te worden beperkt. Altijd dient men te verifiëren wie opbelt; bij twijfel, zo mogelijk, door het nummer te controleren en terug te bellen. Tevens wordt diegene die opbelt, indien mogelijk, verwezen naar de contactpersoon.

•    Informeren van pers:        
Geschiedt uitsluitend door of in opdracht van directeur.

•    Informeren van politie:        
Het beroepsgeheim mag tegenover de politie alleen doorbroken worden wanneer er toestemming is van de cliënt. Deze toestemming leidt echter niet tot de verplichting tot het geven van informatie. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener het beroepsgeheim te doorbreken. Wanneer het informeren van de politie ongunstig is voor de cliënt, of wanneer de toestemming niet weloverwogen is gegeven, mag een hulpverlener zwijgen op grond van de zwijgplicht zelf. 

•    Inzage in het dossier:        
Wordt alleen gegeven na toestemming van de cliënt (zie formulier: machtiging informatie aan derden) en, indien mogelijk, in het bijzijn van de cliënt.

•    Bewaartermijn medische gegevens:
Volgens de WPB geldt een bewaartermijn van 15 jaar voor medische gegevens. Alleen in die gevallen van erfelijke ziekten, radioactieve straling en op expliciete aanvraag van uw behandelende arts wordt hiervoor een uitzondering gemaakt.

Heeft u vragen hierover of overweegt u bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via: klachten@ncpc.nl